Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Brnířov, okres Domažlice, příspěvková organizace

Vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

I.

Ředitelka Mateřské školy v Brnířově podle § 123 a § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 6 odst. 3 a čl.II odst. 1 vyhl. č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhl. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví pro období od 1.září 2022 do 31. srpna 2023 výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v částce 300,- Kč měsíčně.

II.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se podle § 123 odst. 2 školského zákona poskytuje bezúplatně.

III.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy vždy k 1.9. příslušného školního roku (případně při přijetí dítěte v průběhu školního roku). Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku oznámí do osmi dnů od nastalé změny. O snížení nebo prominutí úplaty vydává ředitelka mateřské školy rozhodnutí.

IV.

V případě přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu se úplata poměrně sníží. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se úplata poměrně sníží.

V.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

v Brnířově dne 1.9. 2022

Lenka Škrabálková
ředitelka školy